Універсал АНТИ-національної єдності

 
 

Універсал АНТИ-національної єдності

ТекстУсвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв‘язання нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку,

Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучасних проблем нашогосуспільства,

Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного діалогу за для вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя,

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання європейського вибору України,

Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету,

І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтересами України,проголошуємо спільну волю до об-єднання зусиль за для реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян,конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна тасправедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світідержава, погоджуємось на першочергове здійснення

ПЛАН ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:

1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України -непорушних принципів існування держави.

2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної України, як свобода слова,вільне вираження поглядів і переконань.

3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України організацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи "стримувань іпротиваг" між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України.

4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і подальшихрішень всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядуванняКонституції України та законам України.

5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції уполітиці.

6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття Законів України "Про КабінетМіністрів України" та "Про державну службу" (нова редакція), підготовленихдля внесення Президентом України до Верховної Ради України.

7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні.

8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у діяльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України.

9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комітетуміністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини.

10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою.

11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема,підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері.

12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної тамови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України - як основи самоідентифікації народу і держави.Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції Українита Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

13. Розвиток культури та відродження духовності Українського народу,забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об‘єднавчихпрагнень віруючих усіх православних церков без втручання держави таполітичних сил у цей процес.

15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобамиефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплатипраці та справедливого пенсійного забезпечення.

16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочихмісць.

17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здорового способужиття, переорієнтування системи охорони здоров‘я на людський розвиток тастворення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІдом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнськогоцентру охорони здоров‘я матері і дитини.

18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку,досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5 %, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць.

19. Проведення структурних реформ в економіці. Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку зрозширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці.

20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги держави доселян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі зодночасним матеріально-організаційним забезпеченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю таінших).

22. Гарантування та захист державою прав власності.

23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України.Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової організації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року наприйнятних для України умовах.

25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспективою вступуУкраїни до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій "Україна -ЄС", невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції зурахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення напершому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень в межах ЄЕП.

27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України "Про основи національної безпеки України" (у редакції, чинній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.

Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку маєстати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політичних сил, об‘єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу;

2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади.Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органівмісцевого самоврядування.

3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадськихорганізацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі.

Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладенів основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил.

Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авторитетом у суспільстві,при втіленні зазначених пріоритетів згуртує суспільство.

Ми готові здолати розбіжності, об‘єднати свої зусилля, використати всіможливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни.


Создан 04 авг 2006  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником